Mit kell tudni az óvodai beiratkozás, felvétel rendjéről?

Óvodánk egyházi fenntartású, katolikus óvoda. Mindebből következik, hogy felvételi eljárásrendünk különbözik az önkormányzati fenntartású intézményekétől.

Mivel nem vagyunk körzetes óvoda, így felvételi kötelezettségünk sincsen.

A jelentkezések elbírálásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

 • Kaposvár és a környékbeli plébániákhoz tartozó, elkötelezett vallásos családok kánoni joga, hogy gyermekeik számára a katolikus nevelést kérjék, az ő jelentkezésük elsőbbséget élvez.
 • Rajtuk kívül szeretettel fogadjuk más, történelmi egyházakhoz szorosan kötődő családok gyermekeit is.
 • Óvodaköteles korba lépő gyermekek (2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket), akiknek a családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltaknak.
 • Még nem óvodaköteles gyermekek, de 2022. február 28-ig betöltik a 3. életévüket és családjaik megfelelnek az első két pontban foglaltaknak.
 • Ha az adott évben az óvodai férőhelyek száma megengedi, lehetősége adódik az óvodai felvételre azon családok gyermekeinek, akik még nem köteleződtek el az Egyház mellett, de tiszteletben tartják nevelési elveit, azokkal egyetértenek és együttműködnek.

Az óvodai nevelés 3 éves kortól kötelező!

 • A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. rendelkezése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-ig születtek.

Döntés közlése, jogorvoslat szabálya:

 • Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap
 • Az óvoda döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. Ebben az esetben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól:

A Kormány 275/2019 . (XI. 21.) Korm. rendelete alapján a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) IV/A. fejezete a következő 38/B. §-sal egészül ki:  “38/B. § Az Nkt. 8§ (2) bekezdése szerint felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.

Jelentkezéshez szükséges nyilatkozat, ajánlás letölthető innen, a honlapról, vagy személyesen átvehető az óvodában.

Óvodai felvétel iránti kérelem letölthető itt!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • Óvodai felvétel iránti kérelem
 • Szülői felügyeleti jog nyilatkozat
 • Gyermek és szülők lakcímkártyája
 • Gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • Gyermek TAJ kártyája
 • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum

Csoport választás

Az óvodai felvétel iránti kérelem dokumentumban jelezhető, mely csoportba kívánja íratni gyermekét. Kéréseiket igyekszünk figyelembe venni, de nem minden kérést áll módunkban teljesíteni.
Kérjük ennek szíves tudomásul vételét!

Ha további kérdése van, kérjük keressen minket elérhetőségeink valamelyikén!

 

A felvétel eredményéről mindenkit e-mail-ben értesítünk!

 

Köszönjük együttműködésüket!